پایان نامه جایگاه فرش دستباف ایران در بازارهای جهانی و شناسایی عوامل توسعه بازار

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

 (M.A)

مدیریت بازرگانی – گرایش بازرگانی بین الملل

عنوان :

جایگاه فرش دستباف ایران در بازارهای جهانی و شناسایی عوامل توسعه بازار

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر حسین بوجاری

تابستان – ۱۳۹۲

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق

عنوان                                                                                                         صفحه

چکیده.۱

مقدمه۲

۱-۱- بیان مساله.۵

۱-۲- سوالات تحقیق.۷

۱-۳- فرضیه های تحقیق.۷

۱-۴- چارچوب نظری تحقیق۸.

۱-۵- اهمیت و ضرورت تحقیق.۱۲

۱-۶- اهداف تحقیق.۱۳

۱-۷- قلمرو مکانی.۱۳

۱-۸- قلمرو زمانی تحقیق.۱۳

۱-۹- مدل تحقیق۱۴

۱-۱۰- واژه های  کلیدی  تحقیق.۱۵

فصل دوم : ادبیات تحقیق

مقدمه.۱۸

بخش اول۱۹

عنوان                                                                                                               صفحه

مقدمه.۱۹

۲-۱- ۱- مفهوم فرش و فرش دستباف۱۹

۲-۱-۲- تاریخچه فرش۲۰

۲-۱- ۳- بررسی فرش ایران از لحاظ زمانی۲۲

۲-۱-۳-۱- قالیبافی در عهد هخامنشی.۲۲

۲-۱-۳-۲- قالیبافی در عهد اشکانی.۲۳

۲-۱-۳-۳- قالیبافی در عهد ساسانی۲۴

۲-۱-۳-۴- قالیبافی در دوران امویه۲۵

۲-۱-۳-۵- قالیبافی در دوران عباسیان۲۶

۲-۱-۳-۶- قالیبافی در دوران صفویان.۲۶

۲-۱-۳-۷- قالیبافی بعد از صفویه تا به امروز۲۷

۲-۱-۴- مفهوم توسعه و توسعه بازار.۲۸

۲-۱-۴-۱- توسعه جغرافیایی.۲۹

۲-۱-۴-۲- توسعه قسمت های جدید بازار.۲۹

۲-۱-۵- توسعه بازار فرش.۳۰

۲-۱-۶- دلایل توسعه بازار فرش.۳۲

۲-۱-۶-۱- گسترش بازار و ایجاد اشتغال۳۲

۲-۱-۶-۲- توسعه بازار فرش موجب رونق اقتصاد ملی کشور می شود۳۳

عنوان                                                                                                               صفحه

۲-۱-۶-۳- اشباع بازار.۳۴

۲-۱-۶-۴- آسیب پذیری اقتصاد فرش بدلیل وابستگی به بازارهای سنتی و ثابت.۳۴

۲-۱-۶-۵- پیشگیری از کاهش قیمت فرش و حفظ ارزش واقعی آن در نتیجه توسعه بازار فرش است.۳۵

۲-۱-۶-۶- رهبری بازار و کنترل رقبا۳۶

۲-۱-۷- روش توسعه بازارفرش.۳۷

۲-۱-۷-۱- حفظ بازار فعلی.۳۸

۲-۱-۷-۲- بررسی و مطالعه ظرفیت بازار جدید۳۸

۲-۱-۸- تبلیغات در بازار فرش۳۹

۲-۱-۹- تبلیغات حلقه مفقوده صنایع دستی ایران.۴۱

۲-۱-۱۰- تبلیغات و القای احساس نیاز مخاطب به کالا۴۲

۲-۱-۱۱- شیوه های تبلیغات موثر.۴۴

۲-۱-۱۲- نقش تبلیغات در توسعه بازار۴۹

۲-۱-۱۳- مفهوم تجارت الکترونیک.۵۰

۲-۱-۱۴- تاریخچه تجارت الکترونیک۵۱

۲-۱-۱۵- مدلهای تجارت الکترونیک.۵۲

۲-۱-۱۶- اهمیت تجارت الکترونیک در عرصه تجارت خارجی.۵۳

۲-۱-۱۷- مزایای بهره گیری از تجارت الکترونیکی در توسعه صادرات۵۵

عنوان                                                                                                               صفحه

۲-۱-۱۸- مزایای کاربرد تجارت الکترونیک برای جامعه.۵۶

۲-۱-۱۹- مزایای استفاده از تجارت الکترونیک برای مصرف کنندگان۵۶

۲-۱-۲۰- مزایای استفاده از تجارت الکترونیک برای سازمانها.۵۷

۲-۱-۲۱- تنگناهای گسترش و توسعه تجارت الکترونیکی در زمینه صنعت فرش دستباف.۵۹

۲-۱-۲۲- نقش تجارت الکترونیک در توسعه بازار۶۰

۲-۱-۲۳- نیاز و خواسته های مصرف کنندگان۶۲

۲-۱-۲۴- اهمیت درک خواسته های مصرف کنندگان.۶۵

۲-۱-۲۵- بررسی سلایق مشتریان فرش دستباف ایران۶۷

۲-۱-۲۵-۱- کشور انگلستان۶۷

۲-۱-۲۵-۱-۱- سلیقه یابی بازار انگلستان۶۸

۲-۱-۲۵-۲- کشور ایرند۷۲

۲-۱-۲۵-۲-۱- سلیقه یابی بازار ایرلند.۷۳

۲-۱-۲۶- مفهوم برند.۷۸

۲-۱-۲۷-علت علاقه مصرف کنندگان به نامهای تجاری۷۹

۲-۱-۲۷-۱- ایجاد انتخاب.۷۹

۲-۱-۲۷-۲- تصمیم گیری آسان۸۰

۲-۱-۲۷-۳- ارائه دهنده ضمانت کیفی و کاهش خطر.۸۰

۲-۱-۲۷-۴- ارائه دهنده دوستی و رضایت.۸۰

عنوان                                                                                                               صفحه

۲-۱-۲۸- دلایل اهمیت برند.۸۱.

۲-۱-۲۸-۱- مصرف کننده۸۱.

۲-۱-۲۸-۲- تولیدکنندگان۸۳.

۲-۱-۲۹- پیشینه تحقیق۸۴

بخش دوم۸۸

مقدمه.۸۸

۲-۲-۱- اصالت و پیشینه فرش دستباف ایران۸۸

۲-۲-۲- جایگاه فرش در اقتصاد ملی و اشتغا ل زایی۸۹

۲-۲-۳- مشکلات، موانع و تنگناهای صنعت فرش دستباف در کشور.۹۰

۲-۲-۳-۱- از لحاظ اقتصاد۹۱

۲-۲-۳-۲- از لحاظ تولید۹۱

۲-۲-۳-۳- از لحاظ صادرات.۹۲

۲-۲-۳-۴- از لحاظ بازاریابی و فروش۹۴

۲-۲-۳-۵- از لحاظ حقوق مالکیت.۹۵

۲-۲-۳-۶- سایر موارد.۹۶

۲-۲-۴- مرور بر تحولات صنعت فرش دستباف در بازار های جهان۹۶

۲-۲-۵- بررسی روند صادرات فرش ایران طی سال های ۱۳۹۱-۱۳۸۰۹۸

۲-۲-۶- جایگاه فرش دستباف در صادرات غیر نفتی ایران.۱۰۵

عنوان                                                                                                               صفحه

۲-۲-۷- بررسی وضعیت صادرات رقبای اصلی فرش دستباف در مقایسه با ایران۱۰۸

۲-۲-۸- وضعیت جهانی بازار فرش۱۱۱

۲-۲-۸-۱- وضعیت بازار جهانی فرش دستباف در بعد عرضه بازار۱۱۱

۲-۲-۸-۲- وضعیت بازار جهانی فرش دستباف در بعد تقاضای بازار.۱۱۲

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه۱۲۳

۳-۱- روش اجرای تحقیق۱۲۵

۳-۲- مدل تحقیق۱۲۵

۳-۳- فرضیه های تحقیق۱۲۶

۳-۴- متغییرهای تحقیق۱۲۷

۳- ۵- جامعه و نمونه آماری.۱۳۱.

۳-۶- تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری۱۳۱

۳-۷- روش گردآوری اطلاعات.۱۳۲

۳-۷-۱- روش کتابخانه ای۱۳۲

۳-۷-۲- روش میدانی۱۳۳

۳-۸- ابزار گردآوری اطلاعات.۱۳۳

۳-۹- روایی پرسشنامه.۱۳۵

عنوان                                                                                                               صفحه

۳-۱۰- پایایی پرسشنامه.۱۳۵

۳-۱۱- روش تجزیه و تحلیل داده ها.۱۳۷

۳-۱۱-۱- آمار توصیفی۱۳۷

۳-۱۱-۱-۱- تهیه و تنظیم جدول توزیع فراوانی و ترسیم نمودار۱۳۷

۳-۱۱-۲- آمار استنباطی۱۳۸

۳-۱۱-۲-۱- آزمون کولمو گروف-اسمیرنف(KS).138

۳-۱۱-۲-۲- آزمون T.139

۳-۱۱-۲-۳- آزمون فریدمن.۱۳۹

۳-۱۱-۲-۴- آزمون کروسکال-والیس(آزمونH).140

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه۱۴۲

۴-۱- تجزیه و تحلیل داده ها۱۴۳

۴-۱-۱- آمار توصیفی ۱۴۴

۴-۱-۱-۱- تحلیل جداول فراوانی سوال های هر متغییر.۱۴۴

۴-۱-۱-۱-۱- تحلیل جدول فراوانی سوال های متغیر شناسنامه دار کردن فرش.۱۴۴

۴-۱-۱-۱-۲- تحلیل جدول فراوانی سوال های متغیر تبلیغات.۱۴۹

۴-۱-۱-۱-۳- تحلیل جدول فراوانی سوال های متغیر شناسایی خواسته های مصرف کنندگان۱۵۳

عنوان                                                                                                               صفحه

۴-۱-۱-۱-۴- تحلیل جدول فراوانی سوال های متغیر آشنایی صادرکنندگان با تجارت.۱۵۸

۴-۱-۱-۱- ۵- تحلیل جدول فراوانی سوال های متغیر برند .۱۶۳

۴-۱-۱-۲- تحلیل جداول شاخص های عددی سوال های هر متغییر۱۶۸

۴-۱-۱-۲-۱- تحلیل جدول شاخص های عددی سوال های متغییر شناسنامه دار کردن. ۱۶۸

۴-۱-۱-۲-۲- تحلیل جدول شاخص های عددی سوال های متغییر تبلیغات ۱۶۹

۴-۱-۱-۲-۳- تحلیل جدول شاخص های عددی سوال های متغییر شناسایی خواسته های مصرف کنندگان ۱۷۰.

۴-۱-۱-۲-۴- تحلیل جدول شاخص های عددی سوال های متغییر آشنایی صادرکنندگان باتجارت الکترونیک .۱۷۱

۴-۱-۱-۲-۵- تحلیل جدول شاخص های عددی سوال های متغییر برند .۱۷۱

۴-۱-۱-۲-۶- تحلیل جدول شاخص های عددی برای کل سوالات .۱۷۲

۴-۱-۲- آمار استنباطی۱۷۳

۴-۱-۲-۱- آزمون فرضیات تحقیق۱۷۳

۴-۱-۲-۱-۱- فرضیه اول۱۷۳

۴-۱-۲-۱-۲- فرضیه دوم۱۷۴

۴-۱-۲-۱-۳- فرضیه سوم.۱۷۶

۴-۱-۲-۱-۴- فرضیه چهارم.۱۷۸

۴-۱-۲-۱-۵- فرضیه پنجم۱۸۰

عنوان                                                                                                               صفحه

۴-۱-۲-۱-۶-  مقدار آماره T برای کل پرسشنامه۱۸۱

۴-۱-۲- ۲- رتبه بندی زیرعاملهای موثر بر عوامل توسعه بازار فرش.۱۸۲

۴-۱-۲-۲-۱- عامل اول: شناسنامه دار کردن.۱۸۲

۴-۱-۲-۲-۲- عامل دوم: تبلیغات۱۸۳

۴-۱-۲-۲-۳- عامل سوم: شناسایی خواسته های مصرف کنندگان۱۸۴

۴-۱-۲-۲-۴- عامل چهارم: آشنایی صادرکنندگان با تجارت الکترونیک.۱۸۵

۴-۱-۲-۲-۵- عامل پنجم: وجود یک برند۱۸۶

۴-۱-۲-۲-۶- آزمون فریدمن کل متغیر ها۱۸۷

۴-۱-۳- بررسی عوامل دموگرافی۱۸۸

۴-۱-۳-۱- آمار توصیفی.۱۸۸

۴-۱-۳-۱-۱- تحصیلات.۱۸۸

۴-۱-۳-۱-۲- جنس.۱۸۹

۴-۱-۳-۱-۳- شغل۱۹۰

۴-۱-۳-۱-۴-  رشته تحصیلی۱۹۰

۴-۱-۳-۱-۵-  سن.۱۹۱

۴-۱-۳-۱-۶- سابقه۱۹۲

۴-۱-۳-۲- آمار استنباطی۱۹۳

۴-۱-۳-۲-۱- تاثیر عامل تحصیلات روی متغیرها۱۹۳

عنوان                                                                                                               صفحه

۴-۱-۳-۲-۲- تاثیر عامل سابقه روی متغیرها۱۹۵

۴-۱-۵-۳- تاثیر عامل جنس روی متغیرها.۱۹۷

۴-۱-۳-۲-۴-  تاثیر عامل شغل روی متغیرها۱۹۸

۴-۱-۳-۲- ۵- تاثیر عامل رشته تحصیلی روی متغیرها.۱۹۹

۴-۱-۳-۲-۶- تاثیر عامل سن روی متغیرها.۲۰۰

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه.۲۰۴

۵-۱- فرایند تحقیق۲۰۵

۵-۲- نتیجه گیری ۲۰۵

۵-۲-۱- نتایج فرضیات۲۰۵

۵-۲-۱-۱- فرضیه اول۲۰۵

۵-۲-۱-۲- فرضیه دوم۲۰۶

۵-۲-۱-۳- فرضیه سوم۲۰۷

۵-۲-۱-۴- فرضیه چهارم۲۰۷

۵-۲-۱- ۵- فرضیه پنجم.۲۰۸

۵-۲-۲- نتایج آزمون فریدمن کل متغیرهای تحقیق.۲۰۹

۵-۳- نتایج یافته های جانبی تحقیق.۲۱۰

عنوان                                                                                                               صفحه

۵-۴- پیشنهادات برای این تحقیق۲۱۱

۵-۵- پیشنهاد برای تحقیقات آتی.۲۱۲

۵-۶- محدودیت های تحقیق۲۱۳

پیوست ها.۲۱۴

منابع فارسی۲۴۹

منابع انگلیسی۲۵۸

چکیده انگلیسی.۲۵۹

چکیده :

هدف از این تحقیق بررسی جایگاه فرش دستبافت ایران در بازارهای جهانی و شناسایی عوامل توسعه بازار و رتبه بندی این عوامل می باشد. کلا” ۱۲۰ نفر از خبرگان فرش، و اعضاء اتحادیه صادرکنندگان فرش در برآورد شرکت داشتند. که روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش علی از شاخه پیمایشی می باشد که ابزار گرد آوری پرسشنامه و نمونه گیری از نوع تصادفی ساده و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است. این تحقیق با بهره گرفتن از آمار توصیفی(جدول توزیع فراوانی، نمودار، شاخص های آماری) و آمار استنباطی(آزمون کولموگروف- اسمیرنف[۱]، آزمون T، آزمون فریدمن، آزمون کروسکال والیس) به بررسی ارتباط میان متغیرها پرداخته و ضمناً برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و انجام آزمون های فوق از نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که: شناسنامه دار کردن فرش دستباف سبب توسعه بازار فرش دستباف می گردد. افزایش تبلیغات رابطه مثبتی با توسعه بازار فرش دستباف دارد. شناسایی خواسته های مصرف کنندگان فرش دستباف سبب توسعه بازار فرش دستباف می گردد. آشنایی صادر کنندگان با تجارت الکترونیک رابطه ی معنی داری با توسعه بازار فرش دستباف دارد. وجود یک برند برای فرش دستباف سبب توسعه بازار فرش دستباف  می گردد. و همچنین  مشخص شد که اهمیت متغیرهای پژوهش به ترتیب عبارتند از: تبلیغات، شناسایی خواسته های مصرف کنندگان، وجود یک برند، آشنایی صادرکنندگان با تجارت الکترونیک، شناسنامه دار کردن.

واژگان کلیدی: فرش دستبافت ، بازار، توسعه بازار،توسعه، جایگاه محصول

مقدمه

فرش در دنیای امروز به عنوان یک کالای تجاری دارای ارزش و اعتبار خاصی می باشد. در ایران نیز فرش مهم ترین کالای صادراتی غیر نفتی بشمار می آید که درصد بالایی از سهم صادرات را در برگرفته است. امروزه عرصه رقابت در بازارهای جهانی فرش بسیار فشرده و نزدیک بهم می باشد. کشورهای عمده تولیدکننده فرش مانند چین، ترکیه، پاکستان، هند و. سهم بسیار زیادی از بازارهای جهانی فرش را در اختیار گرفته اند. بی گمان علت اصلی موفقیت این کشورها در عرصه ی فرش، شناخت دقیق نیازهای جامعه بشری امروز می باشد. همانگونه که نیاز انسان نخستین موجب پیدایش فرش شد، آگاهی و شناخت دقیق از نیازهای جامعه بشری امروز می تواند، موجب شکوفایی و رونق این کالا گردد و فرش ایران از این قاعده کلی مستثنی نیست. بدین ترتیب اگر خواسته باشیم که همچون گذشته در عرصه جهانی فرش از قافله عقب نمانیم، نیازمند آنیم که اولا” با بهره گرفتن از شیوه های علمی و تخصصی، پروسه تولید فرش در کشورمان را مورد ارزیابی قرارداده و نواقص، کمبودها، تنگناها و مشکلات آنرا شناسایی و برطرف نماییم. ثانیا” با بررسی موشکافانه و کارشناسانه، نسبت به نیازهای جامعه بشری امروز شناخت و آگاهی کامل پیدا کنیم. تا نه تنها از این قافله جهانی عقب نمانیم، بلکه با هوشیاری بازارهای جهانی فرش را در اختیار گرفته و هدایت کنیم و این امر میسر نخواهد شد، مگر اینکه مسئولان، صاحب نظران، کارشناسان و کلیه ی دست اندرکاران فرش گردهم آیند، تا با بررسی و تحقیق دقیق، راه حل مناسبی را برای این مهم جستجو کنند(چیت سازیان، ۱۳۷۹، ص۱۴۱).

فصل اول

کلیات

مقدمه

فرش دستباف به عنوان یک کالای هنری – صنعتی از دیر باز توسط ایرانیان تولید می شده و به شکل زیرانداز و یا برخی مصارف دیگر مورد استفاده قرار می گرفته است. فرش دستباف که آمیخته با هنر و فرهنگ ایرانی و اسلامی است به دلیل کیفیت و جذابیت خود جایگاه وی‍‍ژه ای را در اذهان ایرانیان و حتی جهانیان داشته و دارد(چیت سازیان، ۱۳۷۹، ص ۱۳۰). فرش دستباف هنری اصیل و صنعتی فراگیر است که به مدد دستان هنرمند و پرتوان طراحان، رنگرزان و بافندگان ایرانی ضمن به ارمغان آوردن اعتباری سترگ برای این مرزو بوم، سهمی بسزا در ارتزاق و اشتغال انبوهی از مردم کشورمان دارد(چیت سازیان، ۱۳۷۹، ص ۱۱).

۱-۱- بیان مساله

فرش دستباف ایران متأثر از ویژگی های برجسته فرهنگی و هنری آن در سده ها و دهه های گذشته، همواره به عنوان یکی ازکالاهای برجسته در سبد صادرات غیرنفتی ایران مطرح بوده و می باشد. و برای صادرات در سطح بین المللی، تولید و عرضه می شود. به طوری که طی سال های متمادی اولین و بالاترین ردیف ارز آوری در صادرات ایران و حدود ۷ درصد اشتغال کل کشور و معیشت چند میلیون نفر را به خود اختصاص داده است. متاسفانه به دلیل فقدان اساسی در ابعاد سازمانی، ساختاری، مدیریتی، تولیدی و به ویژه تجاری و بازرگانی، فرش ایران دوران افول و رکود شکننده ای را در عرصه رقابتهای جهانی پیموده و اکنون در شرایط بحرانی خاصی به سرمی برد. از طرفی، بی توجهی به اصول و مبانی بازاریابی و تجارت که دربرگیرنده فرآیند تولید آن نیز می شود، مزیتهای رقابتی فرش دستباف را در داخل و به ویژه در سطح جهانی با مخاطرات جدی مواجه نموده است. تجربه موفق دیگر کشورها حاکی از توجه آنها به واقعیتهای محیط تجارت و دیگر عوامل تاثیرگذار است(شم آبادی و همکاران،۱۳۸۶، ص۳). جایگاه و نقش تعیین کننده و همچنین هدایتگر بازاریابی صادراتی و بین الملل برای ارتقای کیفیت و انطباق آن برخواست، نیاز و ترجیحات مشتریان و خریداران امری است که از آن غفلت شده است(صبوری، ۱۳۸۲). متأسفانه چنین به نظر می رسد که در تولید حجم عمده ای از فرش دستباف ایران (جز در مواردی معدود و انگشت شمار) معیارها، نگاه کلان و فرایندی برای تولید با مزیت رقابتی مبتنی بر اصول بازاریابی بین الملل در نظر گرفته شده است و مورد توجه کافی تولیدکنندگان نمی باشد و عموماً پس از تولید، در گرداب مشکلات عدیده ای از عوامل داخلی قرار می گیرند و در سطح رقابت بین المللی نیز اقدام به صادرات و رقابت با رقبایی می شوند که در نقطه مقابل تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی با تکیه بر آخرین دستاوردهای علمی و فناوری قرار دارند و ضمن بهره گیری از برجستگی های هنری فرش ایران، تولیدات خود را با موفقیت بیشتر به فروش می رسانند(شم آبادی و همکاران،۱۳۸۴، ص۸۳).

با توجه به توضیحات بالا این سوال مطرح می شود که فرش دستباف ایران در سطح جهانی چه جایگاهی دارد و چه عواملی باعث توسعه بازار این صنعت می شود.

 -۲- سوالات تحقیق

سوالات تحقیق به شرح ذیل می باشد.

الف) سوال اصلی تحقیق

فرش دستباف ایران در سطح جهانی چه جایگاهی دارد و چه عواملی باعث توسعه بازار این صنعت می شود.

ب) سوالات فرعی تحقیق

۱-  آیا شناسه دار کردن فرش باعث توسعه بازار فرش دستباف می شود؟

۲-  آیا افزایش تبلیغات باعث توسعه بازار فرش دستباف می شود؟

۳- آیا شناسایی خواسته های مصرف کنندگان یا خریداران باعث توسعه بازار فرش دستباف می شود؟

۴- آیا آشنایی صادر کنندگان با تجارت الکترونیک باعث توسعه بازار فرش دستباف می شود؟

۵- آیا وجود یک برند مشخص برای فرش باعث توسعه بازار فرش دستباف می شود؟

۱-۳- فرضیه های تحقیق

فرضیه اول: شناسنامه دار کردن فرش ارتباط مثبتی با توسعه بازار فرش دستباف دارد.

فرضیه دوم: افزایش تبلیغات رابطه مثبتی با توسعه بازار فرش دستباف دارد.

فرضیه سوم: شناسایی خواسته های مصرف کنندگان یا خریداران رابطه مثبتی با توسعه بازار فرش دستباف دارد.

فرضیه چهارم: آشنایی صادر کنندگان با تجارت الکترونیک رابطه مثبتی با توسعه بازار فرش دستباف دارد.

فرضیه پنجم: وجود یک برند مشخص برای فرش رابطه مثبتی با توسعه بازار فرش دستباف دارد.

۱-۴- چارچوب نظری تحقیق

در ادبیات صنایع دستی، منظور از فرش دستباف عبارتند از: آنچه بوسیله دست از تار و پود به هم بافته و پرزدار باشد(پاسبان، ۱۳۷۸، ص ۵۸). فرش دستباف ایران با داشتن بالاترین ارزش افزوده، بیشترین سهم را در صادرات غیر نفتی دارد. فرش دستباف ایران، نام آشناترین محصول نزد اهل هنر و مصرف کنندگان کشورهای جهان بوده و در زمره یکی از مزیتهای صادراتی کشور در بسیاری از سالها، در صدر اقلام صادراتی کشور، موجب ورود مقادیر معتنابهی ارز به کشور شده و از سوی دیگر اشتغال و معیشت قشر گسترده ای از خانوارهای ایرانی را تامین کرده است. متاسفانه در سالهای اخیر شاهد تنزل جایگاه این صنعت در عرصه جهانی بوده ایم که بالتبع آثار ضد اشتغال آن نیز حائز توجه می باشد(غلامی نتاج امیری و همکاران،۱۳۸۲، ص ۳۷۶). یکی از مهمترین پارامترهایی که سبب موفقیت رقبای فرش ایران در بازارهای جهانی شده است دسترسی بافندگان آنها به نقشه ها و طرح های فرش ایران است. به علاوه رقیبان ایران فرشهای خود را به نام فرش ایران عرضه می کنند(شجری و همکاران، ۱۳۸۲، ص ۲۲۲).

شناسنامه ی فرش، هویت آن است. فرش شناسنامه دار سبب می شود تا فرش کشورهای رقیب به نام فرش ایران به فروش نرسد. در ضمن آنکه شناسنامه یک نوع تبلیغ است که ظرافت ها، ویژه گی های منحصربه فرد آن را بیان می کند و تفاوت و برتری فرش ایران را نسبت به فرش های کشورهای رقیب مشخص می سازد(عبدالشاه،۱۳۸۲، ص۴۱۲). هدف از شناسنامه دار کردن فرش، حفظ هویت فرش دستباف ایرانی و زمینه سازی لازم برای جلوگیری از جعل این کالا توسط کشورهای رقیب و اطمینان خاطر دادن به مشتری در هنگام خرید است. شناسنامه دار کردن فرش گامی موثر در حفظ اعتبار صنعت فرش دستباف است(فرهیختگان ایران زمین، ۱۳۹۰، ص۲). هویت بخشیدن به فرش دستباف با شناسنامه دار کردن آن میتواند فرصتهای بسیار مهم برای حضور و معرفی این محصول به کشورهای خارجی، به دست آوردن بازارهای جدید و افزایش سهم صادرات فرش به شمار آیند(قزاآنی قمصری و همکاران، ۱۳۸۹، ص۶۱). بنابراین فرضیه اول این پژوهش شکل می گیرد:

۱- شناسنامه دار کردن فرش ارتباط مثبتی با توسعه بازار فرش دستباف دارد.

تبلیغات منحصرا به کنترل عقیده با نمادهای مهم، گزارش ها، شایعه ها، تصاویر و دیگر اشکال ارتباط اجتماعی اشاره دارد و هدف از آن معروف سازی موضوع مطرح شده و اقناع افراد به تبعیت از آن است(معموری و همکاران، ۱۳۸۸، ص۴). تبلیغات یک شرکت تاثیر بسزایی در بالا بردن آگاهی مشتری دارد و بر روی افکار، احساسات، گرایشات و تصمیم گیری مشتری تاثیر می گذارد(Tellis,2004). تبلیغات از مهمترین شیوه های موثر در فروش و تجارت است. ادامه حیات و توان رقابت با انواع محصولات نیازمند بازاریابی و تبلیغات گسترده و علمی است. نتایج نشان می دهد تبلیغات مداوم، اثرگذار و علمی برای رشد و توسعه صنعت فرش ضروری است(معموری و همکاران، ۱۳۸۸، ص۵). یکی از راهکارهای لازم و مناسب برای افزایش صادرات فرش دستباف ایران تبلیغات است(معموری و همکاران، ۱۳۸۸، ص۱). نبود بازاریابی و تبلیغات منسجم، بازار فرش ایران را در سطح بین المللی با مخاطراتی مواجه کرده است(معموری و همکاران، ۱۳۸۸، ص۲). تبلیغات تاثیر ناملموسی بر روی فروش، در بازار مورد نظر ایجاد می کند. یکی از راهکارهای بهبود صادرات فرش ایران تبلیغات بیشتر نام تجاری فرش ایرانی می باشد. در واقع با افزایش تبلیغات و یافتن مشتریان جدید یا افزودن بر مشتریان سابق در سطح جهانی می تواند صنعت فرش ایران را به جایگاه حقیقی خود در جهان رساند(حق شناس و همکاران، ۱۳۸۹، ص۶۵). بنابراین فرضیه دوم این پژوهش شکل می گیرد:

۲- افزایش تبلیغات رابطه مثبتی با توسعه بازار فرش دستباف دارد.

نکته مهمی که درصادرات فرش دستباف ایران وجود دارد و با دقت بیشتری باید به آن توجه کرد نقش خریداران (مشتریان) و سلیقه های آنها می باشد که نسبت به گذشته تغییر یافته است. مردم کشورهای مختلف دارای نیازها، خواسته ها و قدرت های مالی متفاوت اند، از نظر مصرف، دارای سلیقه های متفاوت و الگوهای خرید گوناگون اند(کاتلر، ۱۳۸۸، ص۲۴۸). صادر کنندگان و تولید کنندگان فرش دستباف با تامین خواسته های مشتری به حیات اقتصادی خود تداوم می بخشند(سازمان توسعه تجارت ایران، ص۱۰). برای افزایش میزان صادرات فرش ایران و ایجاد درآمد مضاعف باید متناسب با نیاز بازار جهانی و سلایق آنها فرش تولید کرد. اگر ایران بخواهد در بازار رقابتی کنونی فرش موفق باشد راهی جز شناسایی بازارهدف و تولید فرش متناسب با نیاز این بازار ندارد(معموری و همکاران، ۱۳۸۸، ص۲). شناخت بهتر بازارهای وارداتی فرش دستباف و آشنایی با سلایق و نیازهای خریداران و حرکت در جهت برآورده کردن آﻧﻬا می تواند در افزایش سهم بازار و رشد و توسعه صنعت فرش دستباف کشور اثرگذار باشد(اکبر چهارمحالی بیغش، ۱۳۸۳،ص۱). از طریق شناخت بهتر بازارهای وارداتی فرش دستباف، تولید کنندگان ایرانی خواهند توانست با شناخت نیاز خریداران و برآورده کردن آن، سودآوری و سهم خود را از بازار افزایش داده و خود را از دیگر رقبا متما یز سازند(اکبر چهارمحالی بیغش، ۱۳۸۳، ص۱۰). بنابراین فرضیه سوم این پژوهش شکل می گیرد:

۳- شناسایی خواسته های مصرف کنندگان یا خریداران رابطه مثبتی با توسعه بازار فرش دستباف دارد.

تجارت الکترونیک شامل تمام فرآیند توسعه، بازاریابی، فروش، تحویل، خدمات و پرداخت الکترونیکی برای محصولات و خدمات مبادله شده در بازارهای شبکه ای و جهانی مشتریان را دربر میگیرد و از پشتیبانی شبکه جهانی شرکای تجاری برخوردار می باشد(ابرایان،۱۳۸۷). یکی از اهداف شرکتها از به کارگیری تجارت الکترونیک دسترسی به بازارهای جهانی به عنوان بخشی از فرصتهایی است که اینترنت ارائه می کند. ازطریق تجارت الکترونیک مدیریت زنجیره عرضه به‌ هنگام و کارا می شود و شرکت قادر خواهد بود دروندادهای لازم را برای تولید محصولات با قیمت کمتر و کیفیت بهتر تهیه کند. تجارت الکترونیک محدودیت های ورود به صنعت را پایین می آورد و امکان کسب بازارهای جدید و دستیابی به مشتریان جدید و حتی مشتریان رقبا را نیز فراهم می کند. با بهره گرفتن از تجارت الکترونیک امکان بازاریابی صادراتی و صادرکردن محصولات برای شرکتها ساده‌تر می شود(عزیزی و همکاران، ۱۳۸۵، ص۵).

با بهره گرفتن از شیوه تجارت الکترونیک، صادرکنندگان این فرصت را می توانند پیدا کنند که از طریق استفاده از این روش، میزان حضور و فروش خود را در بازارهای جهانی افزایش دهند(میرلوحی و همکاران، ۱۳۸۲، ص۲۸۶). با تجارت الکترونیک فروشنده قادر به تجزیه و تحلیل  بهتر از نیازهای مشتری خواهد بود. یکی از مهمترین فواید تجارت الکترونیک افزایش شعبه های تجاری، جذب مخاطبان بیشتر و توسعه در بازارهای فرامنطقه ای است.  در تجارت الکترونیک مشتریان منحصر به یک منطقه یا کشور خاص نبوده و محیط فروشگاه با مرزهای جغرافیایی محدود نخواهد بود. و تعداد مشتریان و خریداران به سرعت قابل افزایش است(نوروزی، مصطفی،۱۳۹۱، ص۸).

بنابراین فرضیه چهارم این پژوهش شکل می گیرد:

۴- آشنایی صادر کنندگان با تجارت الکترونیک رابطه مثبتی با توسعه بازار فرش دستباف دارد.

از آنجا که مشتریان بیشتر نام هایی را انتخاب می کنند که می شناسند، بنابراین وفاداری مشتریان به شرکت هایی با نام تجاری مورد تایید، بیشتر است. برند قوی ورود به بازارهای جدید را ممکن می سازد. شرکتهای با برند قوی در ورود به بازارهای جدید به مراتب موفق تر هستند(عباسی و همکاران، ۱۳۹۱، ص۳). برند امکان دسترسی به بخش های مختلف بازار را فراهم می کند(کارآفرینان امیر کبیر، ۱۳۸۷،ص۳۶). بنابراین فرضیه پنجم این پژوهش شکل می گیرد:

۵-وجود یک برند مشخص برای فرش رابطه مثبتی با توسعه بازار فرش دستباف دارد.

۱-۵- اهمیت و ضرورت تحقیق

این تحقیق از آن جهت ضرورت می یابد که فرش دستباف به عنوان یک کالای صادراتی بیشترین حجم ارز آوری را در میان کالاهای غیر نفتی داراست. هنر- صنعت فرش دستباف در ابعاد مختلف تولیدی و تجارتی تعداد بی شماری از ایرانیان و حتی خارجیان را به خود مشغول کرده و بنابراین از اهمیت ویژه ای در ابعاد مختلف اشتغال و تجارت برخوردار است. افزون بر این فرش دستباف به عنوان یک میراث فرهنگی است که باید در ابعاد مختلف آن مورد مراقبت و محافظت قرار گیرد. کیفیت فرش دستباف ایرانی در گذشته از مرغوبیت بالایی برخوردار بوده ولی امروزه متاسفانه با وجود پیشرفت علم و تکنولوژی و استفاده از برخی روشها و مواد جدید صنعتی در تولید فرش دستباف، عدم آگاهی ریسندگان، رنگرزان و بافندگان، سود جویی برخی از تولیدکنندگان و سبب شده تاکیفیت فرش ایرانی به مراتب پایین تر از گذشته باشد. از طرف دیگر با گذشت سالیان متمادی از تجربه تولید این کالا، امروزه به ویژه رنگرزان از دانش و تجربه کافی برای حصول کیفیت مناسب برخوردار نیستند. بنابراین نیاز به حفظ این کالای فرهنگی و استفاده تجاری صحیح از آن و نیز ایجاد توانایی در جهت رقابت با تولید کنندگان رقیب، می طلبد تا ابعاد مختلف این هنر- صنعت را شناسایی کرده و مطالعات و تحقیقات لازم را در این زمینه انجام داده و به صورت مجوعه آموزشی منطقی در آورده و در جهت انتقال تجربیات و نتایج تحقیقات به دیگران از روش های مختلف آموزشی استفاده کرد(چیت سازیان، ۱۳۷۹، ص ۱۳۰).

۱-۶- اهداف تحقیق

هدف کلی از این تحقیق ارتقای جایگاه ایران در سطح جهانی از طریق شناسایی عوامل موثر در توسعه بازار می باشد. و اهداف جزئی عبارتند از:

۱- شناسایی جایگاه فرش ایران در بازار جهانی

۲- شناسایی عوامل توسعه بازار

۳- رتبه بندی عوامل توسعه بازار

۱-۷- قلمرو مکانی

قلمرو مکانی این تحقیق شامل خبرگان فرش، و اعضاء اتحادیه صادرکنندگان فرش ایران می باشند. در این پژوهش تلاش شده است با نمونه برداری مناسب از این جامعه آماری به فرضیه های اصلی این پژوهش پاسخ داده شود.

۱-۸- قلمرو زمانی تحقیق

قلمرو زمانی تحقیق از زمان تصویب طرح پژوهش می باشد به این ترتیب که پس از تصویب طرح، مطالعات کتابخانه ای پیرامون موضوع تحقیق آغاز گردید و در حدود۲ ماه به طول انجامید. و پس از اتمام این مرحله مطالعات میدانی آغاز می گردد. طول مطالعات میدانی به اندازه پنج ماه و از اول فروردین ۱۳۹۲ تا پایان شهریور ۱۳۹۲ به طول انجامید.

۱-۹- مدل تحقیق

مدل ابتدایی این تحقیق بر گرفته از چارچوب نظری این تحقیق می باشد. و متغییرهای مدل با بررسی تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده اخذ شده است که به ترتیب ذیل می باشد:

متغیر شناسنامه دار کردن(عبدالشاه،۱۳۸۲، ص۴۱۲ و قزاآنی قمصری و همکاران، ۱۳۸۹، ص۶۱). متغیر تبلیغات(معموری و همکاران، ۱۳۸۸، ص۲). متغیرشناسایی خواسته های مصرف کنندگان(اکبر چهارمحالی بیغش، ۱۳۸۳، ص ۲). متغیر تجارت الکترونیک(میرلوحی و همکاران،۱۳۸۲، ص۲۸۴). متغیر برند(پیشنهادی محقق).

[۱] -Kolmogrov-Smirnov

تعداد صفحه :۳۲۲

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com